Thòng Lọng Ma
106 phút

Thòng Lọng Ma

The Rope Curse